Voorwaarden klantenkaart

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze klantenkaart en het gebruik hiervan. Deze voorwaarden zijn zonder uitzondering voor alle kaarthouders van toepassing. De klantenkaart wordt u aangeboden door Tuincentrum de Biezen gevestigd te Beek en Donk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 52830578. De houder van de klantenkaart, hierna ‘de klantenkaarthouder’, heeft bij het invoeren van het registratieformulier op de website van ons tuincentrum of bij het ophalen/invullen van het registratieformulier bij Tuincentrum de Biezen kennis kunnen nemen van deze voorwaarden. De kaarthouder heeft zich door middel van het gebruik van de klantenkaart akkoord verklaard met deze voorwaarden.

Waar gesproken wordt over “klantenkaart” kan bedoeld worden: de fysieke klantenkaart in de vorm van een pasje maar ook de digitale klantenkaart in de vorm van een pagina op de website of in een digitale applicatie.

2. Aanvragen


Ieder persoon kan een klantenkaart van ons verkrijgen. Dit kan door het registratieformulier op onze website in te vullen of door deze te vragen bij Tuincentrum de Biezen. Aanvragen kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal deze eenmalig verstrekt worden.

3. Punten sparen
De klantenkaart biedt de houder ervan de mogelijkheid om punten te sparen. De punten kunnen gespaard worden op aankopen van het door ons aangegeven assortiment. Uitgesloten lopende acties of aanbiedingen, kadobonnen, bezorgkosten, brandstoffen en horeca vallen hier buiten. Per bestelling ontvangt de kaarthouder 2% van het totaalbedrag. Uitsluitend op vertoon van de klantenkaart ontvangt de kaarthouder punten. Bij besteding van niet uitgezonderde artikelen bij Tuincentrum de Biezen ontvangt de kaarthouder punten. Bij onduidelijkheid over de punten en/of de totstandkoming hiervan is de desbetreffende medewerker Maarten van den Heuvel van Tuincentrum de Biezen bevoegd om een bindende beslissing te nemen.

In afwijking op het bovenstaande kunnen, gedurende bepaalde periodes, acties uitgeschreven worden waarbij de klantenkaarthouder extra punten ontvangt bij aankoop van bepaalde producten. Ook is het mogelijk om, gedurende bepaalde periodes, het gehele of gedeelten van het assortiment uit te sluiten van het sparen van korting.

Bij het retourneren van een aankoop waarvoor spaarpunten zijn bijgeschreven kunnen de bijgeschreven spaarpunten terug gevorderd of verrekend worden.

4. Punten opnemen
Gespaarde punten kunnen door de kaarthouder worden opgenomen vanaf een saldo van 5 punten. Opname dient vóór het afrekenen te worden aangegeven. Punten kunnen niet achteraf worden verrekend. Gespaarde punten worden niet uitbetaald in contanten of op enige andere wijze verrekend worden anders dan hier omschreven.

5. Gebruik
Indien de klantenkaart gedurende een periode van 60 maanden niet wordt gebruikt behoudt Tuincentrum de Biezen zich het recht voor om deze in te trekken. Het puntensaldo zal hierdoor automatisch vervallen. Dit is achteraf niet meer terug te draaien.


Na het registreren van de klantenkaart zal de kaarthouder automatisch per mail op de hoogte worden gehouden van de laatste aanbiedingen van Tuincentrum de Biezen. De kaarthouder heeft de mogelijkheid om onderaan iedere mail om af te melden.

6. Verlies
In geval van verlies en/of beschadiging van de klantenkaart welke een juiste werking onmogelijk maakt kan de kaarthouder een nieuwe klantenkaart aanvragen. Na controle van alle gegevens zal de verloren klantenkaart worden geblokkeerd en wordt de nieuwe klantenkaart uitgegeven. Tuincentrum de Biezen is niet aansprakelijk voor het gebruik van de klantenkaart nadat deze is verloren indien de kaarthouder dit niet tijdig en schriftelijk heeft gemeld.

7. Eigendom
De klantenkaart blijft eigendom van Tuincentrum de Biezen. De klantenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De klantenkaart mag niet worden uitgeleend. Tuincentrum de Biezen kan zonder opgaaf van redenen de klantenkaart innemen. Indien de kaarthouder de klantenkaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar klantenkaart in te leveren. Bij ongeoorloofd gebruik behoudt Tuincentrum de Biezen zich het recht voor om de kaart te blokkeren en/of gespaarde punten te verrekenen en/of terug te vorderen.

8. Wijziging en beëindiging
Tuincentrum de Biezen behoudt zich het recht voor om de aan de klantenkaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tevens behoudt Tuincentrum de Biezen zich het recht voor het klantenkaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt in het tuincentrum en op de website.

Indien onrechtmatigheden door de kaarthouder worden gepleegd  waaronder maar niet uitsluitend winkeldiefstal, agressief gedrag, ongepast gedrag jegens medewerkers en andere bezoekers behoudt  Tuincentrum de Biezen zich het recht voor om een klantenkaart in te trekken. Het gespaarde aantal punten komt hiermee direct te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Tuincentrum de Biezen en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

9. Privacy en persoonlijke gegevens
De door de klantenkaarthouder op het aanvraagformulier en/of eventuele andere formulieren ingevulde gegevens en ook de aankopen van de klantenkaarthouder worden opgenomen in het gegevensbestand en zullen vertrouwelijk worden behandeld. Tuincentrum de Biezen kan deze gegevens gebruiken voor het informeren van de kaarthouder over extra voordelen en voor analyse- en evaluatiemogelijkheden. Kaarthouder zal persoonlijke informatie, aanbiedingen en nieuwsberichten ontvangen gebaseerd op de gedane aankopen in het tuincentrum. Deze meldingen kunnen op digitale of fysieke wijze toegezonden worden.

Persoonsgegevens worden door Tuincentrum de Biezen nooit aan derden verstrekt, tenzij Tuincentrum de Biezen daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen in de gegevens van de klantenkaarthouder dienen te worden gemeld via de website of in het tuincentrum.

Algemene meldingen vanuit het klantenkaart programma worden altijd naar alle kaarthouders verzonden. Andere meldingen kunnen middels een opt-out uitgeschakeld worden. Kaarthouder gaat hiermee expliciet akkoord.

10. Aansprakelijkheid
Tuincentrum de Biezen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de klantenkaart. Behoudens gevallen van opzet of grove schuld is Tuincentrum de Biezen niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of verband houdende met het, om welke reden dan ook, niet, niet tijdig en/of onvolledig of onder voorwaarden gebruik kunnen maken van de klantenkaart. Bovendien is Tuincentrum de Biezen niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van en het vertrouwen op de informatie over de voordelen van de klantenkaart.

11. Slotbepaling
Tuincentrum de Biezen behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden zijn bij Tuincentrum de Biezen beschikbaar en staan ook op de website. Door gebruik te blijven maken van klantenkaart gaat de kaarthouder akkoord met de wijzigingen in deze algemene voorwaarden.

 

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.